Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

5936 8981 500

carla-enjoys:

Filed under impressive looking black cats

Reposted frombitner bitner viajanealicejones janealicejones
9838 cdb8 500
The deck at La Piscine Deligny, Paris, 1975.
2303 da0e 500
Paris, Bastille. Paris Métro.
Autoportret, Anna Bilińska, 1887
Reposted fromciarka ciarka viaetta etta

March 25 2017

8570 1a26 500

blueblackdream:

L'amour fou, dir. Jacques Rivette (1969)

7632 ac76 500

tierradentro:

Detail from Caravaggio’s “David with the Head of Goliath”, c.1607.

1143 7476 500

roserosette:

L'Anticristo, 1974, Alberto de Martino

Reposted fromLittleJack LittleJack viaAJK AJK

March 24 2017

6921 155e 500
Reposted fromhughoconner hughoconner viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

March 23 2017

5975 aef1 500
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viateardrop teardrop
1506 cc5a 500

peliculasynadamas:

Lolita (1962), Stanley Kubrick

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds

March 22 2017

8756 9985 500
Reposted fromaisu aisu viaAJK AJK
Reposted fromshakeme shakeme
2737 5216 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
1397 f5db 500

louieabellera:

Lisbon

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaolalaa olalaa

March 21 2017

7021 d626 500
8880 4f83 500

nobrashfestivity:

Koshiro Onchi, Mirror, 1930

1206 c3e2 500
Nieważne, jaki wybierasz sposób autodestrukcji. Ktoś zaszywa się w bibliotece, ktoś inny - w knajpie. Rezultat w obu przypadkach identyczny. Sposób autodestrukcji mówi jedynie o rodzaju człowieka. Powiedz mi, jaką dla siebie wybierasz ruinę, a powiem ci, kim jesteś. Innymi słowy, powiedz mi, czym wypełniasz swoją samotność - książkami, kobietami, ambicjami... We wszystkich przypadkach punktem wyjścia jest nuda, dojścia zaś - zniszczenie.
— Cioran
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl