Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

8807 8934 500
Reposted fromqb qb viaspecialneeds specialneeds
0384 3993 500
january
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu viaspecialneeds specialneeds
3210 ad73 500
Reposted fromoll oll vianikotyna nikotyna

February 17 2019

6706 61a4
Reposted fromborderme borderme viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Błogosławione niech będą moje porażki! Zawdzięczam im wszystko, co wiem.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
Reposted frompsychoo psychoo viaddrunk ddrunk

February 16 2019

1081 414e 500
Reposted fromrichardth richardth viajanealicejones janealicejones
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viacatchmelater catchmelater
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black via48hrs 48hrs
8869 d849 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viatfu tfu
7934 4479 500
Reposted fromSulejman Sulejman viatfu tfu

February 13 2019

1692 aac1 500

Hallgrímskirkja, Reykjavik, Iceland

Reposted fromerial erial viatwice twice
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz - "Sanatorium pod klepsydrą"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaverronique verronique
6396 83c0 500
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie
wieże na Krzykach, Wrocław.
Reposted fromdojenka dojenka
1213 241e 500

lstnrr:

Emile Savitry, Anton Prinner in his Studio, next to his Sculpure “Woman with Big Ears”, 1946 

Reposted fromcroiea croiea viajanealicejones janealicejones
1105 7ab3 500

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

Reposted fromcroiea croiea viajanealicejones janealicejones
0837 c8ac

last-picture-show:

William Blake, Titania and Puck with Fairies Dancing, 1786

Reposted fromcroiea croiea viajanealicejones janealicejones
6114 8b6d 500

February 06 2019

0383 12bc 500
Marina Abramović
The Kitchen (Homage to Saint Therese)

(2009)
8248 5ced 500
Reposted fromonionrings onionrings viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl