Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
1375 86ac 500

scarymansion:

Vulture Magazine December 2016

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
1374 0bc8 500

goodmemory:

Teresa murak, “Sculpture for the Earth”, Ubbeboda, Sweden 1974                

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
4305 e75c 500

24hoursinthelifeofawoman:

Marcel Duchamp behind his installation of “Sixteen miles of string”. ⁰New York, 1942

Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via2708 2708
Nigdy nie zapominaj o ludziach, którzy dali ci drugą szansę.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via2708 2708

June 26 2017

4554 588b
Reposted frombaboooshka baboooshka viaprzeblyski przeblyski

June 25 2017

Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted frombimbka bimbka via2708 2708

June 23 2017

Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadojenka dojenka

June 22 2017

8739 cdaa 500

tremendousandsonorouswords:

Egon Schiele, Self-Portrait with Raised Arms (detail), 1914

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaAJK AJK

June 21 2017

Reposted bysclupturesGrimscullzeberkopathetic8tantalumnvmefficvoineqbshtalldawitMezamelaennahemporiuminayaRanisplitpersonalitywujcioBatsaysomethingmagolek22barricadeslomiakwielorybekasparagus

June 20 2017

Pomyliłem się. To nie do wiary, nie to, że się pomyliłem, ale że mogłem się pomylić do tego stopnia.
— W. Faulkner
Reposted fromlambadada lambadada viameadowlarks meadowlarks
Jak mam Ci zaimponować? Milczeniem? Chyba tak.
— Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaAJK AJK
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee via2708 2708
7029 20e2 500
Reposted fromTenSigis TenSigis viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl