Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

9665 62c0 500
Christian Andersson - Column Shred, 2015
Reposted frommisterpeter misterpeter viahelenburns helenburns

May 27 2017

depression-suggestions:

I want my motivation back. I want my energy and sleep back. I want myself back

Reposted fromnosmile nosmile viahelenburns helenburns
3069 96cb 500
Reposted fromidiod idiod viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
7622 8f41 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viahelenburns helenburns
2523 97b0 500

inneroptics:

Eva Rubinstein

Reposted fromLittleJack LittleJack viahelenburns helenburns

May 26 2017

2576 64e4 500

francescazak:

Jeremy Everett – A Corner Exposed As A Photograph, 2011

Reposted fromkimik kimik viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Play fullscreen

 I wish you well

 Swim on
Reposted bymusiicczekoladowysenHoHolexxie

May 24 2017

1915 f411 500
Reposted fromidiod idiod viagrzegorzvii grzegorzvii
7643 848d 500
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii
5592 4b7e 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viapoppyseed poppyseed
9758 0358 500

marigoldbub:

2017 mood

6558 1c7b
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier via2708 2708
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viakalina21 kalina21
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viakalina21 kalina21

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viatout tout
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl