Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

8531 6185 500
Reposted frompiehus piehus viatwice twice

September 15 2019

8459 b52f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
9536 a16b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathealex thealex

September 11 2019

9706 6452 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaojtam ojtam
7777 ea55
Reposted fromsailormoon sailormoon viaojtam ojtam

September 09 2019

0788 b147 500
Po­za rzeczy-wistością
Nie szu­kaj już niczego,
Bo wis­tość tych rzeczy
Jest nie z świata te­go.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc viauoun uoun
Psychoterapia obnaża to, co fałsz stara się ukryć. Już Platon mówił, że wiedza jest pokarmem duszy - kłamstwa są dla niej trucizną. Żadne łgarstwo nikogo nie uleczyło, czy to w trakcie terapii, czy po prostu w związku międzyludzkim, choćby nie wiem jak było pokryte słodyczą. Warto więc usłyszeć od innych prawdę, która przypomni nam, kim jesteśmy, kim przestaliśmy być i kogo chcemy w sobie odnaleźć.
— Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viauoun uoun

September 08 2019

9433 1776
Reposted fromMtsen Mtsen via48hrs 48hrs
9762 06bd 500
Reposted frombrumous brumous viapanimruk panimruk

September 05 2019

2683 d9f1 500
Reposted fromoll oll viasatyra satyra
1127 ea2a

Lolita (1997) deleted scene

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viaprzeblyski przeblyski
2324 ec76 500
Reposted fromfungi fungi viatfu tfu
2339 5138 500
Reposted fromMtsen Mtsen viatfu tfu

September 03 2019

September 02 2019

Wszyscy uważamy, że jest nie do pomyślenia, by miłość naszego życia miała być czymś lekkim, czymś bez wagi. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
1777 9a9e 500
Reposted fromohnina ohnina viafajnychnielubie fajnychnielubie
0492 44e8 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viahelenburns helenburns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl