Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie via48hrs 48hrs

August 16 2019

0364 2f79 500
Reposted fromnutt nutt viajasnaa jasnaa
4114 ee21 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viajasnaa jasnaa
8299 72b9 500
Reposted fromtichga tichga viajasnaa jasnaa
0388 ad19 500
Reposted fromoll oll viaskynetpizza skynetpizza
0395 ee28 500
Reposted fromoll oll viasatyra satyra

August 15 2019

Tym, co trwoży ludzi, nie jest to, co im się przydarza, ale znaczenie, jakie temu przypisują.
— Epiktet
1152 03f5
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viatfu tfu
1274 c97b
Reposted fromdesinteressement desinteressement viakopytq kopytq

August 08 2019

Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena vianaiwna naiwna

August 02 2019

3222 60b8 500
Reposted fromverronique verronique viahelenburns helenburns
3030 c878 500

M. Hłasko

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers via48hrs 48hrs
8577 bd1b 500
A. Ciarkowska "Pestki" 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere via48hrs 48hrs
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Reposted fromnevermind336 nevermind336 vianaiwna naiwna
2363 d7c7
Reposted fromtichga tichga viadojenka dojenka
2063 4f48 500
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viadojenka dojenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl